Zákaznická zóna

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů. Hovoří-li se v dokumentu o „nás“ je tím míněna společnost C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 56, 636 00, Brno-Židenice, IČO: 276 75 645.

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 56, 636 00, Brno-Židenice, IČO: 276 75 645. (dále jen „Společnost“). Společnost prohlašuje, že zpracovává osobní údaje dle Nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů („GDPR“) a podle Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka a pověřence pro ochranu osobních údajů dostupné na gdpr@csystem.cz.

 

 1. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty. Jde např. o obchodní komunikaci, objednávku zboží prostřednictvím emailu, uzavírání smluv, návštěvu webové prezentace, apodVíce informací k jednotlivým účelům naleznete v dalších kapitolách.

 • Hlavní činnost Společnosti – služby IT

Hlavní činnost Společnosti spočívá v poskytování dodávek a služeb IT. 

Pro poskytnutí těchto výše zmíněných služeb zpracováváme Vaše osobní údaje. V rámci externí správy IT nahlížíme do Vaší IT infrastruktury, a tedy i na Vaše data, nicméně s daty nepracujeme.

 • Obchodní činnost

Za účelem obchodní komunikace, uzavírání smluv, tvorby nabídek a objednávek, dodání služeb a zboží a další obchodní činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje obecné kategorie. Jedná se o:

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Email, telefonní číslo
 • IČO (v případě OSVČ může být IČO rodné číslo)
 • podpis

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu (jde např. o daňovou evidenci, fakturaci, promlčecí lhůta, apod.).

 • Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

V případě, že máte zájem u nás pracovat, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete ve Vašem životopisu na základě oprávněného zájmu pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení je Váš životopis zlikvidován. V případě, že nám udělíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, si uchováme Váš životopis ještě po dobu trvání Vašeho souhlasu.

 

 • Kontakt

V případě, že máte na nás dotaz nebo požadavek, je možné nás kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonního čísla uvedených na našich webových stránkách. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Email (nebo)
 • telefon

 

Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro výše zmíněný účel a uchovávány pro splnění dalších právních požadavků (např. archivace dle zákonných lhůt, 3 roky po dobu promlčecí lhůty, apod.).

 

 • Propagace

Za účelem zvyšování povědomí o naší společnosti, informování o novinkách a další propagaci využíváme následující kanály: LinkedIn, Twitter, Facebook a naši webovou prezentaci. Na sociálních sítích se mohou objevit fotografie se jmény pouze našich zaměstnanců.

 

 • Návštěva webové prezentace – Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 

 • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Google Analytics – pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webových stránek. Zpracovává Vaši IP adresu, cookie s identifikátorem cid, jaké jsou použity technologie, jak dlouhou dobu jste na našich stránkách strávili, typ zařízení, operační systém, verzi webového prohlížeče. S Vaším souhlasem dále pohlaví, věk, zájmy, zákaznické segmenty, ovšem tato data není možné přiřadit ke konkrétnímu uživateli.
 • Facebook Pixel – jde o marketingový nástroj, měřící kód, který odesílá údaje o návštěvnosti webu do Facebook Ads. Pokud navštívíte naše webové stránky, Facebook Pixel umístí do Vašeho prohlížeče cookies o Vaší aktivitě na našich stránkách a tato data odesílá do Facebooku. Facebook dokáže spárovat návštěvníky naší webové prezentace s konkrétními uživateli Facebook nebo Instagram.

Příjemci Vašich osobních údajů u těchto účelů zpracování jsou tedy i Google LLC (USA) a Facebook Ltd. (Irsko).

Google Analytics a Facebook Pixel jsou cookies, které můžeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem podle GDPR. Pokud nám dáte Váš souhlas se zpracováním těchto cookies, bude lhůta zpracování po dobu 3 let nebo dokud Váš souhlas neodvoláte. Další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů se nacházejí v tomto dokumentu.

 

Více informací také naleznete zde:

 

https://policies.google.com/privacy

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

https://cs-cz.facebook.com/business/gdpr

 

 

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

 

 • zablokovat používání technologie cookies nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu
 • nemusíte s použitím cookies souhlasit při návštěvě našich webových stránek, toto nastavení můžete kdykoliv upravit – odškrtnutím ve vyskakovacím okénku.

 

 1. Lhůta a forma zpracování

Lhůta zpracování osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem. Osobní údaje k účelům zmíněným v bodě „2. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování“ budeme zpracovávat po dobu zákonných lhůt a dále po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností a nároků vyplývajících ze zákona (např. archivační a promlčecí lhůty). Pro účel zpracování cookies s Vaším souhlasem podle GDPR je lhůta zpracování 3 roky nebo kratší, pokud svůj souhlas odvoláte.

 

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Společnost provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů. Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené zabezpečené disky v datacentru našeho smluvního partnera – CASABLANCA INT a.s. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci Společnosti a smluvního partnera, přičemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci Společnosti. Zaměstnanci Společnosti zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech i po skončení pracovního poměru. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Společnost veškeré údaje získané od subjektů údajů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím stranám. Výjimku mohou tvořit situace související s platebním stykem, daňové evidence, správy IT, správy webové prezentace, Google LLC (USA) a dále Facebook (Irsko), LinkedIn (Irsko), správce datacentra – CASABLANCA INT a.s., externí účetní, externí audit (finanční, bezpečnostní). Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci a další subjekty (např. banky, pojišťovny apod.).

 

 1. Práva subjektů údajů

 

     a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

 

     b) Právo na opravu osobních údajů.

 

     c) Právo na výmaz v případě, kdy je splněna alespoň jedna podmínka

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uplynula lhůta zpracování osobních údajů,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

 

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

 

     d) Právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit:

 

      e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 

      f) Právo na přenositelnost je možnost získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

 

     g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

 

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na gdpr@csystem.cz

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

Žádost subjektu údajů vyřizuje Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením jeho totožnosti. Společnost je oprávněna za neúměrné žádosti o podání informací o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Poskytujeme zákazníkům po celé České republice návrh, dodávky a servis komplexních i dílčích řešení v ICT. Nabízíme moderní přístup, nezávislá řešení, zkušený tým i variabilitu způsobů financování.
crossmenu